Algemene voorwaarden

Opgesteld te Groningen op 1 november 2017.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verzoeken, offertes en overeenkomsten waarbij Zekert.nl diensten verleent aan een bezoeker. De dienstverlening van Zekert.nl is gericht op het geven van informatie over financiële dienstverlening en de daarmee verwante producten aan bezoeker. De dienstverlening van Zekert.nl richt zich uitdrukkelijk niet op het geven van advies.

Bezoeker zal Zekert.nl tijdig alle, voor een behoorlijke dienstverlening nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie, verschaffen en daartoe alle medewerking verlenen. De dienstverlening door Zekert.nl vindt in belangrijke mate plaats op basis van informatie welke de bezoeker dient te verschaffen. Bezoeker erkent dan ook dat de dienstverlening door Zekert.nl vertraging kan ondervinden, indien de door bezoeker verschafte informatie niet volledig of deugdelijk is.
Indien de door bezoeker verschafte informatie niet deugdelijk of niet volledig is, is Zekert.nl gerechtigd de dienstverlening op te schorten. Zekert.nl is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van, door of namens de bezoeker foutief of onvolledig verstrekte informatie. Bezoeker geeft Zekert.nl toestemming om de verstrekte gegevens te gebruiken voor het zoeken naar goedkopere diensten en het versturen van herinneringsberichten. Hiertoe mag de informatie verstrekt worden aan derde partijen, mits deze informatie is geanonimiseerd.

Bezoeker is gehouden de verwerking door Zekert.nl van de door hem verschafte informatie te controleren. Indien Zekert.nl hierbij een voor bezoeker kenbare vergissing maakt, dan is bezoeker op straffe van verval van zijn rechten gehouden Zekert.nl onverwijld daarvan in kennis te stellen nadat hij de vergissing heeft ontdekt of had kunnen ontdekken.
De aansprakelijkheid van Zekert.nl is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de door Zekert.nl afgesloten verzekering (beroeps- of aansprakelijkheidsverzekering) dekking geeft en dat aan Zekert.nl wordt uitbetaald.

De aansprakelijkheid van Zekert.nl voor indirecte schade – daaronder begrepen iedere gevolgschade en gederfde winst – is uitgesloten. Evenmin is Zekert.nl aansprakelijk voor resultaten welke worden behaald op beleggingen in verband met een door bezoeker gekozen hypothecair product. Een vordering van bezoeker op Zekert.nl in verband met schade vervalt één jaar na de veroorzaking van de schade.

Bezoeker geeft Zekert.nl toestemming om de verstrekte gegevens te gebruiken voor het zoeken naar goedkopere diensten en het versturen van herinneringsberichten. Ook mag de informatie verstrekt worden aan derde partijen, mits deze informatie is geanonimiseerd. Derde partijen kunnen de klant niet rechtstreeks benaderen, en zullen altijd via Zekert.nl de klant benaderen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.